Posted on

อ่านข้อมูลODataจากGENESIS64 SCADA

GENESIS64 SCADA สามารถบริการข้อมูลต่างๆของSCADAในรูปแบบ OData ได้

หากต้องการอ่านข้อมูลODataซึ่งประกอบด้วยข้อมูลOPC DA, OPC UA, Expression, Register, Database เป็นต้น สามารถทำได้ ประโยชน์คือแอพพลิเคชั่นต่างๆที่สามารถอ่านWeb Serviceได้ สามารถนำข้อมูลจากGENESIS64 SCADAไปใช้ได้ ลดภาระและต้นทุนการคอนฟิกการสื่อสารกับSCADAผ่านระบบเครือข่าย รายละเอียดเพิ่มเติม

* สำหรับลูกค้าEDA International Ltd. สามารถขอตัวอย่างคอนฟิกการสื่อสารระหว่างGENESIS64 SCADAสาขาต่างๆผ่านODataได้