Posted on

Kepware Data Logger : เก็บข้อมูลครั้งเดียวตามเงื่อนไขแล้วหยุด ตั้งค่าอย่างไร

A: เก็บข้อมูลครั้งเดียวตามเงื่อนไขแล้วหยุดตั้งค่าอย่างไร

หากต้องการเก็บข้อมูลเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง เช่นสัญญาณOPC tag มีค่าเป็น 1 ให้เก็บข้อมูลทุก 15 วิ จะหยุดเก็บเมื่อสัญญาณมีค่าเป็น 0 จะตั้งค่าตามรูป (คลิ้กที่รูปเพื่อขยาย)

แต่หากต้องการเก็บครั้งเดียวแล้วหยุดไม่ว่าสัญญาณจะเป็น 0 หรือยังให้ตั้งค่าเพิ่มเติมดังรูป จากรูปถ้าสัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่กำหนด(15วินาที) ก็จะหยุดเก็บ ทำให้มีการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวเนื่องจากจากรูปแรกเราเก็บทุก15วินาทีเช่นกัน