Posted on

สร้าง Web Report สำหรับ Kepware และฐานข้อมูลทั่วไป

บริการสร้างระบบรายงาน Schedule/Manual สำหรับKepware Data Logger หรือฐานข้อมูลทั่วไป เช่น MS SQL, MySQL เป็นต้น รายงานประกอบด้วย ชาร์ตแบบต่างๆ ตารางข้อมูล สามารถFilterและค้นข้อมูลได้

ราคาเริ่มต้นที่ 55,000 บาท

(5 Table, 75 fields total)

  • ทำงานผ่านเว็บBrowserทั่วไป สะดวก
  • แสดงผลแบบHTML Chart, KPI Widget View
  • สามารถแก้ไข คอนฟิกการทำงาน เช่น เพิ่มฐานข้อมูล Query , ตาราง, ชาร์ตเป็นต้นได้
  • Queryข้อมูลจากฐานข้อมูล MS SQL, MySQL, XML, HTTP JSon